Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Çalışanlarına ve Ailelerinde Serolojik Tanımlama Yapılmadan 0-1 ve 6. Aylarda Toplam Üç Doz Olarak Uygulanan Hepatit B Aşılamasının Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aşkın Demirci

Danışman: Fethi Doğan

Serolojik çalışmalar yapılmadan 3 doz rekombinant hepatit aşısı uygulanacağını, daha sonra aşıya serolojik yanıtın çalışılacağı ve negatif yanıt veren grupta hepatit belirleyicilerinin çalışacağı toplumsal bir aşılama modelini değerlendirmektedir. Araştırma programında önce örneklem grubu belirlenmiştir. Bu olgu grubuna standart aşılama programı olan 0-1-6 ay aralığı ile 3 doz rekombinant aşı uygulanmıştır. Aşılama sonlandıktan sonra Anti HBs antikor yanıtı incelenmiştir. İstenen pozitif değerler, 100 IU/L’nin üzerindeki değerlerdir. 10-100 IU/L değer aralığında saptanan titreler eksik pozitif olarak adlandırılmış ve ek aşılama tablosu öngörülmüştür. Negatif yanıt veren olguların Anti HBs antikor yanıtının gelişememesi ve HBs Ag pozitifliğinin devam etmesi ile karakterize taşıyıcılık ile ilişkileri araştırılmıştır ve geçmişte hepatit B virusu ile karşılaşıp karşılaşmadıkları serolojik testlerle sorgulanmıştır. Aşılama grubuna 504 kişi katılmıştır (253 kadın % 50.2; 251 erkek % 49.8) Yaş ortalaması 24.991.11’dir (kadın 24.121.51; erkek 25.881.63). Coğrafi yerleşim yerlerine göre araştırma grubunun % 66.9’u il merkezi yerleşimli, % 33.1’i ilçe merkezi yerleşimlidir ve % 20.2’si üniversite mezunu, % 46.6’sı lise mezunu, % 22.2’si ilköğretim mezunu, % 1.4.’ü okur yazar ve % 9.6’sı okur yazar değil veya eğitim almamıştır. Araştırmanın toplam evren büyüklüğü 1877 kişidir. Bunun 722’si çalışan, 1155 kişi çalışan yakınıdır. Araştırmada çalışanların % 31.7’si, toplam evren büyüklüğünün % 26.9’u aşılanmıştır. Hedeflenen Anti HBs yanıtı (seroprotektif) % 70.6 oranında alınmıştır. Eksik pozitif Anti HBs yanıtı (serokonversif) % 18.7 oranında alınmıştır. Negatif Anti HBs yanıtı % 10.7 oranında alınmıştır. Aşılananların % 26.8’i tekrar aşılanmıştır. Araştırma grubunda % 0.6’sının taşıyıcı olduğu tespit edilmiştir. Aşıya yanıt vermenin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yerleşim yeri ile değişmediği saptanmıştır. Bu araştırma ile serolojik testlerin aşı sonrasına bakıldığı ve ileri serolojik testlerin şüpheli olgulara uygulandığı ekonomik bir risk grubu aşılama modeli ortaya konmuştur.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr