Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Menemen İlçesinde 35-64 Yaş Grubunda Koroner Kalp Hastalıkları Risk Faktörlerini Sıklığının Araştırılması

Bayram Yıldız

Danışman: Aliye Mandıracıoğlu

Giriş: Koroner Kalp Hastalıkları (KKH) gelişmekte olan ülkelerde erkek ve kadınlarda mortalite ve morbiditesi giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. 

Amaç: Menemen Bölgesinde 35-64 yaş grubundaki erkek ve kadınlarda KKH risk faktörlerini değerlendirmektir.

Gereç Yöntem: Kesitsel, analitik tipteki araştırmada tabakalı, rasgele örneklem yöntemiyle 187 erkek ve 175 kadın ile görüşülmüştür. Araştırma grubuna demografik, sosyoekonomik ve KAH'nın diğer risk faktörlerine ilişkin soruları içeren anket formu uygulanmıştır. Angina pektorisin varlığı Rose Anketi ile değerlendirilmiştir. Depresyonun değerlendirilmesi için HANDS Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Anket görüşmesinden sonra araştırmaya katılanların kan basıncı ölçülmüş ve antropometrik ölçüleri alınmıştır. Kikare analizinde anlamlı ilişkiler bulunan değişkenler lojistik regresyon modelinde incelenmiştir. Odds Ratio (OR) %95 Güven Aralığında hesaplanmıştır. 

Bulgular: Araştırmamızda; Hipertansiyon Prevalansı :%26.5 (erkeklerde: %19.8 ve kadınlarda:%33.7); Diyabetes Mellitus Prevalansı :%15.5 (Erkeklerde :%16.6 ve Kadınlarda:%14.3); Obesite Prevalansı %30.1 (Erkeklerde:%24.1 ve Kadınlarda :%36.4); Yüksek Kolesterol Prevalansı :%19.3 (Erkeklerde:%18.2 ve Kadınlarda:%20.6); Yüksek Trigliserid Prevalansı :%16.3 (Erkeklerde:%17.1, Kadınlarda:%15.4) ve Sigara İçme Prevalansı: %43.6 (Erkeklerde:%52.4, Kadınlarda :%34.3) bulunmuştur. Hipertansiyon ve diyabetes mellitus prevalansında yaşla birlikte yükselme , sigara içme prevalasında ise yaşla birlikte düşme olduğu saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kadınlarda; yaş ve bel-boy oranı ile ; erkeklerde ise soy geçmişte hipertansiyon öyküsü ile hipertansiyon arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Erkeklerde sigara içilmesi, evdeki kişi sayısı>4 ve ailenin geliri >200 M.TL ile hipertansiyon arasında negatif ilişki saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kadınlarda yaş , Bel-Boy Oranı (BBO), Menemen'de doğma; erkeklerde yaş, fiziksel inaktivite, BBO ile Diyabetes Mellitus (DM) arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Kadınlarda Bel Kalça Oranı (BKO) >=0.80 ve ailenin geliri >200 M.TL ile Diyabetes Mellitus arasında negatif ilişki saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kadınlarda fiziksel inaktivite ve kol çevresi >=31 cm. ile obesite arasında pozitif ilişki saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kadınlarda kiracı olmak, günde 1000m'den az yürümek, angina pektoris, DM ve sosyal güvence olmaması ile yüksek kolesterol arasında; erkeklerde ise soy geçmişte hipertansiyon öyküsü ile yüksek kolesterol arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Kadınlarda evdeki kişi sayısı >=4 ve erkeklerde margarin tüketimi ile yüksek kolesterol arasında negatif ilişki saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi ve DM ile yüksek trigliserid arasında; erkeklerde ise angina pektoris, margarin tüketimi ve yüksek kolesterol ile yüksek trigliserid arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Erkeklerde süt tüketimi ile yüksek trigliserid arasında negatif ilişki saptanmıştır. 

Tartışma: Bu bölgede yapılan diğer araştırmalara göre bizim araştırmamızda, hipertansiyon, diyabet, obesite ve yüksek kolesterol prevalansı daha yüksek çıkmıştır. Çalışmamızda sosyo ekonomik durum ve antropometrik ölçülerle KAH risk faktörleri arasında erkek ve kadınlarda pozitif ilişki saptanmıştır. Özellikle bel-boy oranı ile bir çok risk faktörü arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr