Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Bornova İlçe Merkezinde 45-59 Yaş Grubunda Yer Alan Kadınların Hormon Replasman Tedavisi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları

Deniz Büyükbozkırlı

Danışman: Ali Osman Karababa

AMAÇLAR Bornova ilçe merkezinde 45-59 yaş grubu içerisinde yer alan kadınların HRT ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak, veri tabanı oluşumuna katkıda bulunmak, risk grubunun eğitimi, ulusal bir araştırma modeli oluşturmak, konu ile ilgili kamu ve tüzel kuruluşlar ile kitle iletişim araçlarını harekete geçirmektir. HRT ile ilgili son gelişmeler, kırsal kesimin araştırmaya dahil edilmemiş olması temel sınırlılıklardır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın tipi: Kesitsel -analitiktir. Örnek sayısı 397 olarak belirlenmiştir. Tabakalı örnekleme ve bunu takip eden sistematik örnekleme yapılmıştır. Anket formu birebir yüzyüze uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS 10.0 programı kullanılmıştır. BULGULAR Katılımcıların % 64'ü HRT'ni duymuştur. Kadınların % 63,4'ü HRT ile ilgili olarak olumlu, % 14,6'sı olumsuz tutum içerisindedir. % 22'si ise fikir belirtmemiştir. Anket anında HRT kullananların oranı % 6,3; daha önce HRT kullananların oranı % 17,9'dur. HRT'ne başlama nedenleri, menopozal şikayetleri gidermek (% 36), sadece doktorun tavsiye etmesi (% 32), ameliyat geçirilmesi (% 20)dir. Daha önce HRT almış olan kadınlar içinde ortanca HRT kullanma süresi 6 aydır. Tedaviyi bırakmada temel nedenler; doktorun tavsiyesi (% 25), kanser korkusu (% 22,3), düzenli olarak doktora gidememe (% 17,1), tedaviye ihtiyaç duymama (% 17,1)dır. Hiç HRT almama nedenleri temel olarak, doktora gitmekte zorlanma (% 35,8), ihtiyacı olmadığını düşünme (% 26,4), doktorunun tavsiye etmemesi (%15,1)dir. Postmenopozal dönemde bulunan kadınların % 41,5'i, bu dönemde, hiç kadındoğum uzmanına gitmemiştir. HRT'ni duyma ile ilgili belirleyici özellikler, KiKare testi ve lojistik regresyon modeliyle, HRT'ni alma, doktora başvurma, HRT danışmanlığı alma ile ilgili belirleyiciler Kikare testiyle belirlenmiştir. SONUÇ Bornova'da, 45-59 yaş grubu içerisinde yer alan kadınlarda HRT farkındalığı yaklaşık üçte iki oranında gözlenmekte, bu grubun da yaklaşık üçte ikisi HRT'ne karşı olumlu tutum göstermektedir. HRT deneyimi olanlar ise tüm grubun yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. HRT ile ilgili düşük kullanım oranı ve tedaviye uyum göstermeme yeni yaklaşımlar içerisinde arzu edilmeyen durumlar değildir.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr