Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Dişhekimlerinin Civanın Sağlığa ve Çevreye Verdiği Zararları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Civa Hijyenine Uyum Düzeylerinin Araştırılması

Didem Geziner

Danışman: Fethi Doğan

Aktif çalışma hayatı süresince dişhekimi birçok hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Amalgam bünyesinde bulunan civanın neden olduğu sağlık zararları da bunlardan biridir. Civa oda sıcaklığında bile buharlaşabilen, sağlık ve çevre zararları olan ağır bir metaldir. Düşük konsantrasyonlarda civa buharı içeren civanın solunması belirgin semptomlara yol açmamasına rağmen 10-30 yıl sonra ortaya çıkan kronik civa zehirlenmesine neden olur. Civanın sağlığa ve çevreye olan zararları, kolay tedbirler içeren civa hijyeni uygulamaları ile önlenebilir ve bu tamamen diş hekiminin kontrolündedir. 394 dişhekimine uygulana anket formları ile diş hekimlerinin civanın sağlığa ve çevreye zararları konusunda bilgi düzeyleri ve civanın hijyenine uyum düzeyleri araştırılmıştır. Diş hekimlerinin % 64.4’ünün civanın sağlığa ve çevreye olan zararları konusunda bilgi düzeyi iyi olmasına rağmen civa hijyenine uyum düzeyi % 31.5’inde iyidir. Bu sonuçlara göre dişhekimlerinin civanın sağlığa ve çevreye zararları ve civa hijyenine uyum konularında yeterince yönlendirilmediği gözlenmiştir. Civanın sağlığa ve çevreye olan zararları bilgi düzeyi ile civa hijyenine uyum düzeyi arasında olumlu bir ilişki saptanmıştır. Diş hekimlerinin bilgi düzeyini arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bağımsız değişkenler olarak kullanılan cinsiyet ve yaş, civanın sağlığa ve çevreye zararları konusundaki bilgi düzeylerini ve civa hijyenine uyum düzeylerini etkilemektedir. Dişhekimlerinin uzman ve pratisyen olmaları civanın sağlığa ve çevreye zararları konusundaki bilgi düzeyini etkilememesine rağmen civa hijyenine uyum düzeylerini etkilemektedir. Uzman dişhekimlerinin civa hijyenine uyum düzeyleri pratisyen dişhekimlerine oranla daha yüksektir. Kongre ve sempozyumlara katılım civanın sağlığa ve çevreye zararları konusundaki bilgi düzeylerini ve civa hijyenine uyum düzeylerini olumlu şekilde etkilemektedir. Araştırmaya katılan dişhekimlerinin hiçbiri kan ve idrar civa düzeylerini ve muayenehane ortamının havasındaki civa buhar konsantrasyonunu ölçtürmemiştir. Dişhekimlerinin bu konuya dikkati çekilmelidir.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr