Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Görev Yapan Ebelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi ve İş Doyumu, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Gül Kitapçıoğlu

Danışman: Aliye Mandıracıoğlu

Amaç; Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Sağlık Ocakları ve AÇSAP Merkezlerinde görev yapan ebelerin, iş güçlüğüne neden olan faktörlerin ve iş güçlüğü düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca iş güçlüğüne neden olan faktörlerin ve iş doyumu, iş gerilimi ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandırılmıştır. Gereç ve yöntem; araştırma kesitsel analitik bir araştırmadır. Veriler 21 Şubat- 21 Mart 2000 tarihleri arasında toplanmıştır. Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Sağlık Ocakları ve AÇSAP Merkezlerinde görev yapan ebeler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evrenin tümü çalışma kapsamına alınmıştır. İki bölümünden oluşan anket formunun ilk bölümünde ebelerin sosyodemografik özellikleri ile meslek özellikleri araştırılmıştır. İkinci bölümde, iş güçlüğü, tükenmişlik, iş doyumu ve örgütsel bağlılık ölçekleri yer almıştır. İş güçlüğü ölçeği araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve güvenilirlik için Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış, geçerlilik için faktör analizi ve varimax rotasyon uygulanmıştır. Ölçek güvenilir ve geçerli bulunmuştur. İş güçlüğü faktörlerinin belirlenmesinde temel bileşenler analizi (faktör analizi) ve varimax metodundan yararlanılmıştır. Sosyodemografik özellikler ile iş güçlüğü faktörleri arasındaki ilişkiyi saptamak için Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi, Student t-testi; iş güçlüğü puanları arsındaki ilişkiyi ortaya koymak için Person korelasyon analizi ve iş güçlüğü faktörlerinin iş doyumu, iş gerilimi ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini saptamak için Stepwise regresyon analizi kullanılmıştır. Verilen analizinde Microsoft Excel 7:0 and SPSS for Windows v.8:0 programları kullanılmıştır. Bulgular; iş güçlüğü ortalama puanı ve örgütsel bağlılık puanı ile korelasyonu irdelendiğinde; iş güçlüğü ortalama puanının, tükenmişlik puan ile doğrusal ve pozitif yönlü; iş doyumu puanı ile doğrusal ve negatif yönlü korelasyon olduğu gözlenmiştir. İş güçlüğü faktörleri tükenmişlik puanı düzeyinin artmasına yola açarken, iş doyumunda azalmaya yol açmaktadır. Örgütsel bağlılık düzeyi ile doğrusal ilişkili bulunmamıştır. Tartışma ve sonuç; sağlık ocakları iş sisteminde, çalışanı olumuz etkileyen ve iş güçlüğüne neden olan değişkenlerin belirlenerek, iş güçlüğüne neden olan temel faktörlerin etkilerinin en aza indirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi, verimli ve etkili birinci basamak sağlık hizmeti için anahtar önemdedir. 

İş güçlüğü, tükenmişlik, iş doyumu, örgütsel bağlılık, ebe, faktör analizi,temel sağlık hizmetleri. 

Job difficulty, burnout, job satisfaction, organizational commitment, midwife, factor analysis, primary health care.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr