Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Sağlık ve Uyum Düzeyi Değerlendirilmesi

Ayşe Hilal Batı

Danışman: Ali Osman Karababa

Sağlık bedensel, sosyal, ruhsal ve mental tam bir iyilik halidir. Adolesan dönemin başlangıcı bireyde biyolojik ve psikolojik değişimlerin görüldüğü kritik bir dönem olduğu için sağlık açısından önemlidir. Fiziksel, mental, duygusal, sosyal gelişme atakları ile karakterize hızlı ve sürekli bir değişim gözlenen çocukluktan yetişkinliğe geçişi kapsayan bu dönem oldukça çalkantılıdır. Gençlerin sağlığı bu nedenle halk sağlığı çalışmalarının giderek önem kazanan bir bölümüdür. Araştırmanın amacı 1999-2000 öğrenim yılında E.Ü.T.F.’ne devam eden 1. ve 6. sınıf öğrencilerinin sağlık durumlarını değerlendirmek, kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini belirlemek ve sağlıklarını iyileştirmek için öneriler geliştirmektir. Tanımlayıcı ve kesitsel-analitik tipteki bu çalışma E.Ü.T.F. 1. ve 6. sınıflarına devam eden toplam 532 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin sağlık ve uyum durumlarını değerlendirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen bir bilgi formu ve Hacettepe Kişilik Envanteri ile veriler toplanmıştır. Uyum durumları belirlendi ve bunları etkileyen nedenler incelendi. Veriler SPSS for Windows 8.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Güç bir dönem olması nedeniyle gençlik döneminde çevre gence ne kadar olumlu destek ve rehberlik verirse stres ve sorunlarla başa çıkabilir. Gençlerin sağlık riskleri sadece bu dönemdeki sorunları değil yetişkin dönemde de etkili olan ve gelecek kuşaklara da aktarılabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle gençlerin sağlığının sağlığının iyileştirilmesi, gereksinimlerinin belirlenmesi ve verilen sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile olasıdır. Çalışma kapsamındaki iki sınıf arasında sağlık durumu ve davranışları açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerde uyum sorunlarına neden olan bazı değişkenler belirlenmiştir: Cinsiyet, aile tipi, anne-baba eğitimi, İzmir’de yaşama süresi, kişisel ekonomik durum algısı, etnik köken, hastalık varlığı, bedensel eksiklik ya da normal dışı durum, genel sağlık algısı, sigara-alkol kullanımı, cinsel ilişki deneyimi varlığı, sosyal etkinlikler, fakülteden hoşnutluk ve meslekte yeterlilik inancı. 1. sınıf öğrencilerinin uyum sorunları daha belirgindir. Uyum bozukluğu etkenlerinin oranı ise 6. sınıf öğrencilerinde daha fazladır. Elde edilen bulgular eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında uygun bir şekilde kullanılırsa gençlerin pek çok sorunu ile etkin bir şekilde ilgilenmek ve bunlarla başa çıkmak kolaylaşacaktır. 

Gençlik, sağlık durumu ve davranışları, kişisel-sosyal ve genel uyum düzeyi. 

Youth, health status and behaviour, personality adjustment, social adjustment, general adjustment.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr