Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

İzmir İli Bornova İlçesinde İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı, Etkileyen ve Eşlik Eden Faktörler

Hilal Tıpırdamaz Sipahi

Danışman: Ali Osman Karababa

Bu çalışmada İzmir ili Bornova ilçesindeki ilköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı yaygınlığının saptanması, eşlik eden faktörlerin ortaya koyulması ve Olweus öğrenciler için akran zorbalığı (OÖAZ) anketi’nin Türkçe’ye ve Türkiye’ye uyarlanarak, geçerlilik, güvenirlik analizinin yapılması amaçlandı.

2008 yılı Nisan ayında sekiz ilköğretim okulunda, 405 altıncı ve yedinci sınıf öğrencisine bir ders saatinde OÖAZ anketi, çocukluk çağı depresyon ölçeği ve sosyodemografik özelliklerin sorgulandığı kişisel bilgi formu uygulandı. Araştırma için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu ve Valilik onayı alındı. Uygulama öncesinde velilerden ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam formu alındı. OÖAZ anketinin Cronbach alfa değeri .81, Spearman-Brown güvenilirlik katsayısı .85 olarak bulundu.

Araştırma grubu içinde akran zorbalığı yapma (zorba) sıklığı %20.3, akran zorbalığına uğrama (kurban) sıklığı %42.3, hem zorbalık yapma, hem de akran zorbalığına uğrama (zorba/kurban) sıklığı %13.8 ve katılmama (zorba veya kurban olmama) sıklığı %51.3 olarak bulundu. Erkekler kızlara göre daha sık zorba ve kurban olmaktaydı. Lojistik regresyon analizlerinin sonuçlarına göre; erkeklerin, depresif olanların daha sık akran zorbalığı yaptığı; depresif olanların, babası okula gitmeyenlerin, akran desteği olmayanların daha fazla akran zorbalığına uğradığı; depresif olanların ve babası ölen öğrencilerin daha fazla zorba/kurban olduğu; depresif olmayanların, babası herhangi seviyede okula gidenlerin, akran desteği olanların daha sık katılmayan olduğu bulundu.

Sonuç olarak OÖAZ anketinin Türkiye için geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Zorba ve kurban olma sıklığı Türkiye’de daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bir şekilde yüksek olarak bulundu. Bu çalışma Türkiye örnekleminde akran zorbalığı sıklığı ve eşlik eden faktörlerin prospektif olarak araştırılması, gerekli müdahalelerin tartışılması ve politika üretme çalışmalarının yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu girişimlerde akran zorbalığını geniş bir açıyla ele alabililmek amacıyla sağlık, eğitim ve psikoloji alanlarından uzmanlar ortaklaşa çalışmalıdırlar.

 

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr