Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi'nde Mesleksel Beceri Eğitimi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1997-1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerin Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

H.İbrahim Durak

Danışman: Feride Saçaklıoğlu

Halkın sağlığını korumak ve ileriye götürmek için genelde sağlık çalışmalarının, özelde hekimlerin aldıkları eğitimin önemsenmesi gerektiği kabul edilmelidir. Tıp bilimlerinin hekim adaylarını hangi öğrenme konularında eğitecekleri, bunu nasıl yapacakları ve değerlendirecekleri konusunda çok yol alınmıştır. Tıp eğitiminin geliştirilebilmesi için sistematik bir “eğitim değerlendirme sistemi”ne ve alt başlık olarak beceri eğitimi değerlendirmelerine gereksinim vardır. 1997-1999 yılları arasında, E.Ü.T.F. Birinci Sınıf Programı’ndaki mesleksel beceri ve eğitim modülleri hakkında, öğrencilerin değerlendirmelerini saptamak hedeflenmiştir. Çalışma, E.Ü.T.F. Birinci Sınıf Öğrencileri’nin, aldıkları modüler eğitime dair eğitim sonundaki sınavda dağıtılan ve öğrencilerin likert ölçeğine göre işaretledikleri öz bildirileri ile “eğitimin girdi ve süreci hakkındaki beğenileri ve hissettikleri yeterlilik düzeyleri”ni sorgulayıp, değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı araştırmalardan oluşmaktadır. Araştırmalarda örnek seçilmemiştir. Çalışma evreni 559 öğrenci ve araştırmanın kapsayıcılık oranı % 91.47’dir. Araştırmaların sonuçları karşılaştırılmış, öğrenci gözünde, modüllerin başarı düzeyleri tartışılmıştır. E.Ü.T.F.’nde sonraki yılların beceri eğitimi değerlendirmelerine ışık tutabilecek; eğitim ortamının girdi ve süreç özellikleri konusunda öğrencilerin beğenisi ve hissettikleri yeterlilik düzeylerinin ilişki yönü ve gücü, farklı beğeni düzeylerine göre hesaplanmış ve irdelenmiştir. E.Ü.T.F.’nde beceri eğitimini kapsayan pratik eğitim saatleri, teorik eğitime oranla % 28’den başlayarak ilk üç sınıfta yavaşça artan, dördüncü sınıf (% 41) ve beşinci sınıfta (% 48) hızlanarak, altıncı sınıfta aniden artan (% 94) öğrenim hedefleri ve teknikleri net olarak tanımlanmamış bir yapıya sahiptir. Birinci Sınıf Modüler Beceri Eğitimi’ne genel olarak bakıldığında öğrencilerin eğitimin girdi ve sürecinden “İletişim Becerileri” ve “Klinik Cihaz Tanıtımı” modülleri dışında beğenmekte ve kendilerini yeterli bulmaktadırlar. Yıllar arasında eğitim tekniklerinde bir ilerleme dışında sürecin kalitesi aynı kalırken, çıktılar açısından öğrenci sayısı artışından kaynaklanan gerilemeler söz konusudur. Modüllerin başarı düzeylerini, fakültenin eğitim öncesi saptadığı standartlar olmadan kesin olarak tanımlamak yanlıştır. Frekans dağılımı ve yaygınlık ölçütleri ile yapılan analizlerde göreceli olarak olumsuz bulunan “İletişim Becerileri” ve “Klinik Cihaz Tanıtımı modüllerinin, kesin standartlar eşliğinde başarı performansları 3.50 noktasında diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu doğrultuda E.Ü.T.F. için, öğrenci beğenisi ve beş puanlı likert ölçeği ile yapılan modül değerlendirmelerinde kesin standart 3.50 olmalıdır. “Eğitim teknikleri” ve “sınıf dinamikleri” beğeni skorlarının, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmada hissettikleri yeterlilik düzeyi ile güçlü pozitif ilişkisi doğrultusunda, eğitimi geliştirme çalışmaları, öğrencilerin eğitim tekniklerini etkin kullanmaları ve sınıf dinamiklerinin gelişmesine yoğunlaştırılmalıdır. 

Tıp eğitimi, mezuniyet öncesi tıp eğitimi, klinik beceri eğitimi, eğitimin değerlendirilmesi, öğrenci beğenisi. 

Medical education, undergraduate medical education, clinical skills education, educational evaluation, students’ ratings.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr