Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Turistik Otel Çalışanlarının İş Doyumları ve Sağlık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Mustafa Hakan Uysal

Danışman: Fethi Doğan

Turizm iş kolu çalışanlarında, iş doyumu; sosyo-demografik, ekonomik, genel sağlık davranışı ve iş sağlığı davranışı ile ilgili değişkenlerden etkilenir. Turistlik otel işletmelerinde çalışan personelin iş doyumunun sosyo-demografik etkenler, genel sağlık davranışı ve iş sağlığı davranışından ne kadar etkilendiği araştırmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmektir. Kesitsel bir çalışma olan araştırmanın evreni Kuşadası’nda bulunan dokuz adet beş yıldızlı otelde çalışan tüm personeldir. Örneklem olarak basit rastgele örneklem ile beş adet otel belirlenmiş ve örneklem büyüklüğü % 50 olarak düşünülmüştür (532 kişi). Verilerin toplanmasında, iş doyum ölçeği, araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu ve sağlık davranış anketi kullanılmıştır. Veriler SPSS for WindoWs 10.0 istatistik paket programından değerlendirilmiştir. Çalışmada bulgular, tanımlayıcı ve çözümleyici (analitik) tablolar şeklinde sunulmuştur. Nedensel ilişkilerin araştırıldığı çözümleyici tablolarda doyum ölçeği toplam puanı ve alt ölçek puanları bağımlı değişken olarak alınmıştır. Çalışmada çalışanların en düşük doyum aldıkları alanın ücret, en yüksek doyum aldıkları alanın ise çalışma arkadaşları ile ilişkiler ve amirle ilişkiler olduğu saptanmıştır. Erkekleri kadınlardan, sürekli çalışanların, sezonluk çalışanlardan daha doyumlu oldukları gözlenmiştir. Kurumda çalışılan süre arttıkça işten alınan doyumun arttığı da bir başka gözlemimizdir. Olumlu sağlık davranışı ile birlikte iş doyumu da artmaktadır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışılan bölüm, alınan ücret ve kurumda çalışma süresi gibi sosyo-demografik verilerin iş doyumunu etkilediği görülmüştür. Bunun nedeni olarak, beyaz yaka işlerde karar verme yetki ve sorumluluğu alındıkça ve otonomiyle birlikte iş doyumunun artması ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun etkileri olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sağlık davranışlarının olumlu olması ile artan yaşam içindeki olumlu davranışların da iş doyumunu olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. 

İş sağlığı, iş doyumu, turizm iş kolu. 

Occupation health, job satisfaction, tourism work branch.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr