Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Pamuk Tozuna Maruz Kalan İşçilerde Bisinozis Prevalansı, Etiyolojisi ve Predispozan Faktörlerin Belirlenmesi

Nadi Bakırcı

Danışman: Feride Saçaklıoğlu

Ülkemizde tekstil endüstrisi tek başına imalat endüstrisinde çalışan işçilerin üçte birini barındırmaktadır.Özellikle Ege bölgesi tekstil endüstrisinin yoğun olduğu bir bölgedir.Pamuk üretiminde çalışan işçilerde pamuk tozuna maruziyet nedeniyle bazı sağlık yakınmaları ortaya çıkmaktadır.Bunlar işe bağlı nefes darlığı, işe bağlı göğüste sıkışma hissi, işe bağlı rinit, işe bağlı göz bulguları, işe bağlı wheezing, işe bağlı kronik bronşit ve bisinozistir.Bisinozis pamuk, keten, kenevir tozuna 20 yıllık maruziyetin ardından çalışma haftasının ilk günü göğüste sıkışma hissi ve/veya nefes darlığı ile ortaya çıkan sağlık yakınmalarında, özellikle de bisinoziste etiyoloji konusu tartışmalıdır.Bu araştırma İngiltere’nin Manchester kentindeki dört fabrikada hijyenik koşulları değerlendirmek, tekstil endüstrisinde çalışan işçilerin pamuk tozuna maruziyeti sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarını belirlemek, bisinozis etiyolojisinde endotoksinlerin ve bakterilerin yerini ortaya koymak ve predispozan faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Dört fabrikada 360 işçi araştırma kapsamına alınmıştır.Sağlık koşullarıyla ilgili veriler ekte sunulan anketin yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanması sonucu elde edilmiştir.İşyeri hijyenik koşullarının değerlendirilmesi için ise işyeri atmosferi toz yoğunluğu, kişisel kümeli ve kümesiz toz yoğunlukları ile Gram pozitif ve Gram negatif bakteri sayıları ve endotoksin yoğunlukları ölçülmüştür.Araştırma sonucunda bisinozis prevalansı %2.5, kronik bronşit prevalansı %8.9, işe bağlı kronik bronşit %7.8, işe bağlı wheezing %5.3, işe bağlı göğüste sıkışma hissi %3.3, işe bağlı rinit %4.7, işe bağlı göz bulguları %5.8 olarak belirlenmiştir.Tüm işyeri atmosferi pamuk tozu düzeyinin 0.2 mg/m3’ün üzerinde olduğu belirlenmiştir.En yüksek işyeri atmosferi pamuk tozu yoğunlukları burma ve tarakhane bölümlerinde saptanmıştır.En yüksek kişisel pamuk tozu yoğunlukları açma, harman-hallaç bölümlerinde saptanmıştır.Kişisel kümeli toz ortalamalarının en yüksek değeri 13.577 mg/m3, kişisel kümesiz toz ortalamalarının en yüksek değeri ise 4.5 mg/m3 olarak belirlenmiştir.İşyeri atmosferi toz yoğunlukları ile bisinozis arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01).Kümesiz ve kümeli toz yoğunlukları ile kronik bronşit arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.Gram negatif ve Gram pozitif bakteri yoğunluğu ile bisinozis arasında, Gram pozitif bakteri yoğunluğu ile kronik bronşit arasında ilişki bulunmuştur.Solunum fonksiyonları Gram negatif bakteri yoğunluğu arttıkça azalmaktadır.Gram pozitif bakteri yoğunluğu ile göz bulguları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr