Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

İzmir İlinde Serolojik Olarak Tanısı Konabilen Bazı Bulaşıcı Hastalıklarda Laboratuvar Tanılarının Sürveyansa Katkısı

Raika Durusoy

Danışman: Ali Osman Karababa

Laboratuar tanı olanaklarının gelişmesiyle günümüzde birçok bulaşıcı hastalığın tanısı laboratuarlarda doğrulamaktadır. Birçok ülkede laboratuarlar, bulaşıcı hastalık sürveyans sistemlerinin bir parçasıdır. Bu araştırmanın amaçları, serolojik laboratuar tanılarının bulaşıcı hastalık sürveyansına olası katkısını belirlemek, bildirim verilerini toplama yöntemleri (laboratuar lardan aktif veri toplama, elektronik bildirimler ve klinisyen bildirimleri) değerlendirmektedir. Çalışmamızda İzmir ilinde 2003 yılının ilk altı ayında kızamık, hepatit A, B, C, bruselloz, sifiliz ve HIV enfeksiyonuna dair laboratuarlarda saptanan pozitif sonuçlarla ilgili veriler DSÖ sürveyans kriterlerine göre toplanıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilen aynı döneme ait olgularla karşılaştırılmıştır. Bazı hastalıkların insidansları, yakala-tekrar yakala yöntemi ile tahmin edilmiştir. İzmir’de serolojik test uygulanan kurumların (n= 154) kamuda % 93.2’si özelde % 80.5’i çalışmaya katılmayı kabul etmiş ve laboratuarlardan 11.165 pozitif sonuçla ilgili veri toplamıştır. Sonuçların % 20’si elektronik olarak gönderilmiştir. Laboratuarlarda kızamıkla ilgili tek bir olgu saptanırken Müdürlüğe % 74.4’ü birinci basamak kurumlar tarafından olmak üzere 207 olgu bildirilmişti. Laboratuarlarda 303 hepatit A olgusu saptandı. 352 bildirimin ancak 90’ı laboratuar listesiyle ortaktı. Hepatit A’nın 6 aylık insidans hızı, yüzbinde 33.6 olarak tahmin edildi. Laboratuarlar, birimler % 60.5 oranında bir katkı sağlamıştı. Laboratuarlarda akut hepatit B geçiren 159 olgu, toplamda da 4736 olgu saptandı. Müdürlükteki bildirim sayısı 121’di ve olguların sırasıyla 11’i ve 65’i ortaktı. Hepatit C sürveyans kriterlerini sağlayan 88 olgu ve 55 bildirim saptandı, bunların ancak ikisi ortaktı. Toplam 1029 HVC olgusu saptanmıştı. Burusellozda laboratuar olgularının ancak % 25.3’ü, sifilizde % 27.0’si bildirilmişti ve insidanslar sırasıyla 6.0 ve 5.0 olarak tahmin edildi. HIV olguların % 100’ü bildirilmişti. Olguların büyük çoğunluğu kamu kurumlarında saptanmıştı. Hepatit A, B, C, buruselloz ve sifilizde laboratuar verilerinin sürveyansa önemli düzeyde katkısı olmuştur. Seçilmiş hastalıklarda seçilmiş parametrelerin laboratuar sürveyansının en azından olguların büyük çoğunluğunu saptayan kurumlardan yapılması yararlı olacaktır.

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr