Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

İzmir/Bornova İlköğretim İkinci Kademe Devlet Okullarında Eğitim Gören Ergenlerde Yaşam Kalitesi

Saliha Altıparmak

Danışman: Şafak Taner

Giriş ve amaç: İlköğretim İkinci kademede eğitim gören ergenlerde yaşam kalitesi düzeylerinin ve belirleyicilerinin saptanması.

Gereç ve yöntem: Araştırma kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırma İzmir İli Bornova İlçe merkezindeki ilköğretim okullarının 6,7,8. sınıflarında yapıldı. Araştırma verileri Nisan-Mayıs-Haziran 2009’da toplandı. Örnek büyüklüğü desen etkisi 2 alınarak, %50 prevalans, %95 güven aralığında, örneklem hatası 0.05 kabul edilerek 736 olarak hesaplandı. Çalışmada dört form kullanıldı. Bunlar: Kiddo-Kindl, DSÖ HBSC 2001/02 anket formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu, sosyo-demoğrafik anket formu. Araştırmanın verileri SPSS 10.0 bilgisayar istatistik paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde,student t testi, mann Whitney_U test, One-Way ANOVA, tahmini rölatif riskler (Lojistik regresyon modeli) hesaplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 370’si (%49.7) erkek, 374’ü (%50.3) kızdır. Öğrencilerin 229’u (%30.8) 12 yaş, 255’i (%34.3) 13 yaş, 221’i (%29.7) 14 yaş ve 39’u (%5.2) 15 yaşındadır (yaş dağılımı 13.0±0.8, min 12-max 15). Öğrencilerin yaşam kaliteleri sosyo-ekonomik düzeyi, aile ile sosyal ilişkileri, aile-okul ilişkisi, algılanan öğretmen tutumu ve okula tutumu iyi olan öğrencilerde kötü olan öğrencilere göre daha iyi olarak belirlenmiştir. Yaşam kaliteleri olumlu sağlık davranışlarına sahip ergenlerde daha iyidir.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ergenlerde sağlığı geliştirmeye yönelik çalışmalar, pozitif ana-baba tutumu ve pozitif okul yaşamının sağlanması ile ilgili çalışmalar ile ergenlerin yaşam kalitelerinin arttırılmasının gerekliliği düşünülmektedir.

 

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için e-posta gönderebilirsiniz.