Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Balatçık sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadınlarda depresyon prevalansı ve whoqol-bref ölçeği ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Özlem Sürel Karabilgin

Danışman: Aliye Mandıracıoğlu

Depresyon yaygınlığı, yetiyitimi ve intihara yol açması, iş ve sağlık harcamaları alanında getirdiği maliyet yükü açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Balatçık Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 15-49 yaş kadınlarda görülen depresif belirti ve depresyon prevalansını saptamak ve yaşam kalitelerini değerlendirmektir. Kesitsel, tanımlayıcı ve analitik tipteki araştırmada tabakalı, rasgele örneklem yöntemiyle belirlenen 232 kadın ile görüşülmüştür. Araştırma grubunun sosyokültürel ve sosyoekonomik durumunu, kadınların üreme fonksiyonlarını, kronik hastalıklar ve depresyon risk faktörlerine ilişkin bilgiler içeren anket formu, depresif belirtiler için Beck Depresyon Envanteri, yaşam kalitesi için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Form (WHOQOL-BREF) kullanılmıştır. Depresif belirti gösteren kadınların 88 (% 74)’i ile sağlık ocağında Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği kullanılarak psikiyatrik görüşme sağlanmıştır. Veriler SPSS for Windows 8.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Depresif belirti göstermede kikare analizinde anlamlı ilişki bulunan değişkenler lojistik regresyon modeli ile incelendiğinde göç bölgesi, kira, ev eşyası, baskın ebeveyn, son bir yıldır yaşanan aile ve sağlık sorununun en önemli etkiyi oluşturduğu saptanmıştır. Depresyon tanısı konan kadınlarda Balatçık’ta yaşama süresinin en önemli risk faktörü olduğu bulunmuştur. Yaşam kalitesi alanlarında sosyodemografik bilgiler ve depresyon risk faktörleri ile gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır. Sosyoekonomik durum, özgeçmişte depresyona ait risk faktörleri depresif belirtiler ve depresyonun görülmesinde, yaşam kalitesinin düşük algılanmasında anlamlı ilişkilere neden olmuştur. Elde edilen sonuçlar depresyonun biyolojik ve psikolojik nedenleri yanında sosyoekonomik nedenlerle ilişkisini de ortaya koymaktadır. Toplumda depresif belirti yaygınlığını azaltmada ve depresyon prevalansını düşürmede geliştirilecek etkin koruyucu ruh sağlığı politikalarına ihtiyaç vardır. 

Kadın, depresyon, WHOQOL-BREF. 

Women, depression, WHOQOL-BREF.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr