Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

İzmir İli Tüberküloz Hastalarının Verem Savaş Dispanserlerinde Kayıtlılık Oranları ve Etkileyen Etmenler

Sema Özgür Sakarya

Danışman: Aliye Mandıracıoğlu

Tüberküloz (TB) bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Bildirim sistemindeki aksaklıklar, kurumlararası iletişim sorunları nedeniyle ülkemizde kayıt dışı tüberkülozlu bir hasta topluluğu olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amaçları, 2003, 2004, 2005 yılları İzmir ili TB olgularının, Verem Savaş Dispanserlerinde kayıtlılık oranlarını, TB insidanslarını ve tahmini insidanslarını saptamak, kayıp olgu sayısını gerçeğe yakın olarak tahmin etmek, bildirim sistemindeki aksayan yönleri değerlendirmektir.

Çalışmada, İzmir ilinde 2003, 2004, 2005 yıllarında DSÖ tanı kriterlerine göre bakteriyolojik ve histopatolojik yöntemler ile TB tanısı konulabilen hastane ve laboratuvarlardan (Hast-Lab) TB olgularına ait veriler toplanarak, Verem Savaş Dispanserleri (VSD) kayıtları ve İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) bildirim kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Yıllara göre insidanslar belirlenmiş, yakala-tekrar yakala yönteminin üç listeli log-linear modelleri (CARE-1) ile de tahmini insidanslar hesaplanmıştır. İzmir’de tüberküloz tanı yöntemleri kullanan kamu ve özel kurumların %30.2’sinden üç yıllık toplam, 3568 pozitif sonuçla ilgili veri toplanmıştır.

Çalışmada üç yıllık toplam gözlenen 3910 yeni olgunun %79.7’nin VSD, %86.4’nün İSM, %60.5’nin Hast-lab kaydına ulaşılmıştır. Üç yılda toplam 3377 yeni olgu İl Sağlık Müdürlüğü bildirim kayıtlarında yer almış, bunların %84.5’i (2856) dispanser kayıtlarına girmiş ve izlenmiştir. Yıllık insidanslar VSD’lerinde kayıtlı olgular üzerinden hesaplandığında 2003’de yüz binde 32.5 , 2004’de yüz binde 28.6 , 2005’de yüz binde 26.3 olarak bulunurken, yakala-tekrar yakala yönteminin log-linear modelleri ile 2003’de yüz binde 43.8 (%95 GA’da 43.3-44.6), 2004’de yüz binde 38.6 (%95 GA’da 38.1-39.3) , 2005’de yüz binde 32.7 (%95 GA’ da 32.3-33.5) olarak tahmin edilmiştir.

İzmir ilinde halen uygulanmakta olan bildirim akışının daha verimli olması için Form 014-TB’nin etkin kullanımının arttırılması, kurumlar arası iletişimin sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarının yapılması gereklidir. Ulusal TB Kontrol Programımızın içinde önemli bir yeri olan Verem Savaş Dispanserlerinin ve buralarda halen görev yapan yetişmiş sağlık insan gücünün korunması ve hatta yenilerinin yetiştirilmesi TB hastalığının kontrolü için önemli ve gereklidir.

 

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr