Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

14-19 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi

Sencer Ozan Toker

Danışman: Fethi Doğan

AIDS (Edinsel Bağışıklık Eksikliği Sendromu) halen tedavisi olmayan bir hastalıktır ve tüm Dünya çapında hızla yayılmaktadır.Günümüz koşullarında en ideal olan, AIDS hastalığından korunmaktır.AIDS hastalığından korunmanın en önemli yolu ise, AIDS hakkında gereken şekilde eğitilmek ve öğrenilen bilgileri günlük yaşamda sağlıklı bir şekilde kullanabilmektedir.Ayrıca günümüzde, tüm dünya genelinde, adolesanlarda izlenen AIDS vakalarındaki ve taşıyıcılarındaki artış, önemli bir global sorun oluşturmaktadır.Bu araştırma ile, AIDS’ten korunmada, adolesanlara lise çağında verilecek eğitimin ne kadar önemli olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır.Bu araştırmaya, İzmir’deki Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesi’ndeki lise öğrencilerinin arasından, basit rasgele örnekleme yöntemi ile saptanmış, 300’ü kız, 300’ü erkek olacak şekilde, toplam 600 öğrenci alınmıştır.Öğrencilerin yaşları 14 ile 19 arasında değişmektedir.Araştırma, 1993 yılının Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilmiştir.Araştırma kapsamında 600 öğrenciye uygulanan anket, Dünya Sağlık Örgütü’nün de onaylamış olduğu, bir AIDS Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi’nin Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye adapte edilmiş şeklinden faydalanılarak oluşturulmuştur.İlgili anket AIDS eğitiminin hemen öncesi ve eğitimden bir hafta sonra olacak şekilde 2 kez uygulanmıştır.AIDS ile ilgili verilen eğitim sonrası, öğrencilerden AIDS hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olanlarının sayısının ( ve yüzdesinin), istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış olduğu anlaşılmıştır.Uygulanmış anketlerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan ilk 18 soruya doğru yanıt verme yüzdesinin de, AIDS eğitimi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış olduğu saptanmıştır.Daha çok tutum ve davranışa yönelik eğilimleri belirlemeyi amaçlayan son 2 soruya ise, yapılan AIDS eğitimine rağmen, doğru cevabı verme yüzdesinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmamıştır.Ayrıca bu araştırma sonucu ortaya çıkan veriler, ülkemizde ve yurt dışında yapılmış benzeri araştırmalardan elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır.AIDS konusunda, lise öğrencilerinin (adolesanların) teorik bilgilerinin tek başına artmış olması yeterli değildir.Ayrıca öğrenilmiş doğru bilgilerin yaşama uygulanması konusunda da öğrenciler (adolesanlar) yeterince eğitilmelidirler.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr