Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

İzmir'de Bulunan Diyaliz Merkezlerinin Kalite Değerlendirilmesi

Şafak Taner Gürsoy

Danışman: Feride Saçaklıoğlu

Çalışma dört ana başlıkta yürütülmüştür. Bunlar: 1.Yaşam kalitesi ölçeğinin uyarlanması ve kullanılmasını kapsayan çalışmalar 1.1.Hastalık etki profili (HEP) 1.2.Görsel Analog Skala 2.Hastaların sosyodemografik ve tıbbi durumlarını değerlendiren çalışmalar 2.1.Hasta anketi-1 Hastaların sosyodemografik özellikleri değerlendirilmektedir. 2.2.Hasta anketi-2 Hastaların medikal parametreleri değerlendirilmektedir. 3.Fonksiyonların değerlendirilmesi amaçlı çalışma 3.1.Karnovsky skalası 4.Sağlık hizmeti araştırması. 4.1.Kurum anketi. Ekim 1998 itibariyle İzmir kent merkezinde toplam 939 kronik hemodiyaliz hastası bulunmaktadır. 939 kişilik evrenden, 5hata payıyla, % 95 güven aralığında örneklem büyüklüğü 273 olarak saptanmıştır. Tabakalı, rastgele, küme örneklem alınmıştır. Anketler, kurumlarda yüz yüze anket tekniğiyle ve hasta kayıtları incelenerek araştırmacı tarafından doldurulmuştur. Belirlenen örneklem büyüklüğünden daha fazla hastaya ulaşılmıştır. Bu hastaların hastane kayıtları incelenerek veriler toplanmıştır. Ancak 284 hastanın 259’una HEP uygulanabilmiştir. Kapsayıcılık % 91.2’dir. Merkezler arasında büyük farklılıklar saptanmamıştır. Medikal parametreler diğer ülkelerle benzerdir. Hasta yükünün büyük kısmının SSK’da olmasına rağmen makine ve diyalizat kullanımı, laboratuar olanakları açısından bu kurumun daha geride olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen hastaların medikal parametre ve yaşam kaliteleri diğerlerinden çok daha kötü değildir. Diyalizin üre değerlerini ne kadar düşürdüğü konusunda yapılan hesaplamalarda sadece Ege Üniversitesi’nin beklenen oranları yakaladığı gözlemlenmiştir. Diyaliz merkezleri giderek çoğalmaktadır. Bu nedenle geç kalınmadan sıkı denetim kriterleri belirlenmelidir. Merkezlerin standardizasyonu sağlanmalıdır. Bu çalışma bir bakıma henüz geç kalınmadığını göstermiştir. Diyaliz merkezlerinin arttırılması tek çözüm olmamalı, kişileri diyalize götüren önlenmesi son derece kolay olan hastalıklara dur diyebilmek için temel sağlık hizmetleri kapsamında bir an önce önlemler alınmalıdır.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr