Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların Dental Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Zeliha Aslı Uğur

Danışman: Ali Osman Karababa

Gerek hastalar gerekse diş hekimleri açısından büyük bir problem oluşturmasına rağmen dental anksiyete Türkiye’de üzerinde yeterince durulan bir konu olmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak, dental anksiyete hakkındaki bilimsel verilere dayalı tartışmalara başlangıç oluşturabilecek bir çalışma uygulanması planlanmıştır. Bu çalışma ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran yetişkin hastaların dental anksiyate düzeylerinin belirlenmesi, tedavi sürecindeki farklı durum ve işlemlerin neden oldukları anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması ve anksiyete etiyolojisinde rol oynayan faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı Dental Anksiyate Skalasının Türkçe çevirisinin güvenirliğinin değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklem gurubunu fakülte kliniğine 17 iş günü boyunca başvuran 500 hasta oluşturmuştur. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından anket amacıyla toplanmıştır. Dental anksiyate düzeyi iki ölçek aracılığıyla belirlenmiştir. Dental anksiyate Skalası (DAS) ve Dental Anksiyate Sorusu. DAS’ın Türkçe versiyonu güvenirlik açısından başarılı olduğu (cronbach alpha= 0,80) ve her iki ölçeğin aynı fenomeni ölçtükleri (rs= 0,73) belirlenmiştir. DAS’a göre çalışma gurubunun % 25.2’si diş tedavi nedeniyle orta, % 9.4’ü yüksek düzeyde ansiyete duymaktadır. Anksiyete düzeyinin cinsiyet ve yaş faktörlerinden etkilendiği, fakat eğitim düzeyi, fakülteye başvuru nedeni ve diş hekimine en son gidiş tarihi ile anlamlı bir ilişki göstermediği belirlenmiştir. Tüm bireyler için en önemli anksiyete kaynağı mikromotor/airratör ucunun dişe değmesidir. Etiyolojiye yönelik değerlendirmelerde ağrı korkusunun dental anksiyete düzeyi için en önemli belirleyici faktör olduğu, dental anksiyete ile medikal anksiyete arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu, şartlanma faktörünün ise temel bir rol oynamadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, DAS’ın Türkçe versiyonun bundan sonraki çalışmalarda da güvenilir bir şekilde kullanılabileceği, yapılacak olan ileri çalışmaların konuyla ilgili bilgi birikimine önemli katkılar sağlayacağı, ayrıca diş hekimlerinin eğitim sürecinde dental anksiyete sorunun üzerinde yeterince durulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr